Transformace pobytových sociálních služeb jako posun v kvalitě a dostupnosti.

14.-15. Května, 2009

Zaměření konference

První sociální konference má za cíl zahájit sérii sociálních konferencí na FHS UTB ve Zlíně. Každý ročník bude tematicky zaměřený na aktuální otázky z oblasti sociální práce a sociálních služeb. Téma Transformace pobytových sociálních služeb odráží nezbytnost podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti.

I. sekce Deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb

Proces deinstitucionalizace je v sociálních službách používán ve smyslu přechodu od dominantního poskytování pobytových sociálních služeb směrem k poskytování sociálních služeb zaměřeném na individuální podporu života člověka v přirozeném prostředí. Proces deinstitucionalizace je procesem postupným, kdy dochází k odklonu od tzv. komplexní dlouhodobé péče v institucích směrem k poskytování služeb formou individualizované podpory života v komunitě.

II. sekce Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality jsou účinným nástrojem k zavádění kvality do zařízení sociálních služeb. Standardy vedou poskytovatele nejen k tomu, aby zajišťoval materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu sociální služby, ale především, aby poskytoval službu odpovídající přirozeným individuálním potřebám člověka, který v daném zařízení sociální služby žije.

III. sekce Registrace sociálních služeb

Zákon o sociálních službách vytváří systém registrací sociálních služeb, který poskytuje úplný přehled o sociálních službách v České republice. Díky povinné registraci je možné sledovat vývoj nabídky sociálních služeb v daném regionu i celé republice. O registraci rozhoduje a registr poskytovatelů sociálních služeb vede příslušný krajský úřad. Bez rozhodnutí o udělení registrace nelze sociální službu poskytovat. Zákon o sociálních službách jednoznačně stanovuje podmínky pro udělení registrace.

IV. sekce Inspekce poskytování sociálních služeb

Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je plnění podmínek stanovených pro registraci, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb (včetně opatření omezujících pohyb osob) a kvalita poskytovaných sociálních služeb. Inspekci provádí krajský úřad nebo ministerstvo. Inspekci provádí inspekční tým složený z vyškolených odborníků, a to vždy v místě poskytování sociálních služeb.

Čtvrtek 14. května 2009 – program veřejné části

8.30-9.00 prezence účastníků konference

9.00-9.15 oficiální zahájení konference

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., děkan Fakulty humanitních studií
Mgr. Taťána Nersesjan, radní Zlínského kraje zodpovědná za sociální věci, národnostní otázky a menšiny

9.15-11.15 jednání v plénu – 1. část

Mgr. Tereza Kloučková, Mgr. Ivana Příhonská – MPSV ČR
Koncepce transformace pobytových sociálních služeb v ČR
MUDr. Jan Pfeiffer – psychiatr a spolupracovník The Children's High Level Group (CHLG)
Deinstitucionalizace v ČR – politické, sociokulturní a historické souvislosti
Mgr. Jana Rumlová – ředitelka Bellevue – Poskytovatel sociálních služeb
Očekávané i nečekané radosti a strasti účastníků transformace
Mgr. Romana Kulichová – vedoucí oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí KÚ Středočeského kraje
Transformace sociálních služeb ve Středočeském kraji

11.15-11.30 přestávka s občerstvením

11.30-13.15 jednání v plénu - 2. část

Mgr. Marie Lukasová – pracovnice kanceláře Veřejného ochránce práv
Pobytové a terénní sociální služby: z poznatků veřejného ochránce práv
Iveta Šůstková – průvodce dobrou praxí a průvodce v zavádění SQSS
Individuální plánování sociální služby-zavádění procesu a realizace výcviku v organizacích
Jiří Horecký, B.A. et B.A. (Hons) – prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Bc. Lenka Alešová – ředitelka ÚSP Hajnice
Transformace pobytových služeb z pohledu poskytovatelů

13.15-14.00 přestávka na oběd

14.00-16.00 jednání v plénu - 3. část

Bc. Šárka Vrbková – inspektorka kvality SSL KÚ Zlínského kraje
Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji
doc. PhDr. Jan Šiška Jan, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta a Inclusion Europe
Deinstitucionalizace a život v komunitě v evropských zemích: výsledky, náklady a doporučení
Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. – ředitelka ÚPV FHS UTB ve Zlíně
Institucionalizace uživatelů pobytových sociálních služeb a proces dekarcerace
Mgr. Radana Nováková, Ph.D. – akademický pracovník ÚPV FHS UTB ve Zlíně
Pobytové služby v Zakarpatské oblasti: Všestranně vzdělávací škola – internát
Mgr. et Ing. Leona Hozová – akademický pracovník ÚPV FHS UTB ve Zlíně
Úloha dobrovolníků v pobytových zařízeních
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. – akademický pracovník IZS FHS UTB ve Zlíně
Podpora rodiny jako nástroj prevence institucionalizace umírání

16.00-16.30 slavnostní ukončení 1. dne konference

Pátek 15. května 2009 - program studentské části

I. sekce Deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb

Lektor: Mgr. Tereza Kloučková – odbor sociálních služeb a soc. začleňování MPSV ČR a MUDr. Jan Pfeiffer – odborník na deinstitucionalizaci
Garant: PhDr. Ivana Marášková (maraskova@fhs.utb.cz)
Počet účastníků: maximální počet 150
Místo konání: budova U13 UTB, přednáškový sál 131
Čas konání: 8.30 - 12.30

II. sekce Standardy kvality v sociálních službách

Lektor: Iveta Šústková – akreditovaný průvodce dobrou praxí a průvodce v zavádění SQSS
Garant: Mgr. Radana Nováková, Ph.D. (rnovakova@fhs.utb.cz)
Počet účastníků: maximální počet 50
Místo konání: budova U4 UTB, učebna 201
Čas konání: 9.30 - 11.30

III. sekce Registrace sociálních služeb

Lektor: Ing. Alena Grebíková – vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ZK
Garant: PhDr. Hana Včelařová (vcelarova@fhs.utb.cz)
Počet účastníků: maximální počet 25
Místo konání: budova 21 KÚ
Čas konání: 8.30 - 10.00

IV. sekce Inspekce poskytování sociálních služeb

Lektor: Mgr. Věra Stašová – inspektorka kvality sociálních služeb KÚ ZK
Garant: Mgr. Eva Šalenová (salenova@fhs.utb.cz)
Počet účastníků: maximální počet 25
Místo konání: budova 21 KÚ
Čas konání: 10.30 - 12.30

Organizační tým

Garant konference

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. – ředitelka ÚPV

Členové organizačního týmu – pedagogičtí pracovníci ÚPV

Ing. Mgr. Leona Hozová
Mgr. Radana Nováková, Ph.D.
PhDr. Ivana Marášková

Členové organizačního týmu – studenti ÚPV

Aneta Chodurová
Irma Brázdilová
Romana Trúchla
Vlasta Harvánková
Bc. Tereza Kubíková
Marie Ponížilová

Prezentace

Deinstitucionalizace a život v komunitě v evropských zemích výsledky, náklady a doporučení
Deinstitucionalizace v ČR – politické, sociokulturní a historické souvislosti
Individuální plánování sociální služby-zavádění procesu a realizace výcviku v organizacích
Inspekce poskytování sociálních služeb
Institucionalizace uživatelů pobytových sociálních služeb a proces dekarcerace
Koncepce transformace pobytových sociálních služeb v ČR - finanční zabezpečení
Koncepce transformace pobytových sociálních služeb v ČR - Individuální projekt
Pobytové a terénní sociální služby z poznatků veřejného ochránce práv
Pobytové služby v Zakarpatské oblasti Všestranně vzdělávací škola – internát
Transformace pobytových služeb z pohledu poskytovatelů
Transformace sociálních služeb ve Středočeském kraji
Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií