Program

Záštitu nad konferencí převzali:

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
děkanka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Moderátor konference:
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Pedagogická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Program 1. dne konference:

9:00 – 10:00 Prezence účastníků konference

10:00 – 10:30 Oficiální zahájení konference
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
děkanka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

10:30 – 12:30 Jednání v plénu – 1. část
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. (10:30 – 11:00)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Sociální pracovníci dnes a zítra

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (11:00 – 11:30)
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Ľudské práva – rovnosť, spravodlivosť a solidarita v sociálnej práci

doc. PhDr. Oldřich Matoušek (11:30 – 12:00)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Paradigmata, teorie a přístupy v sociální práci

prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (12:00 – 12:30)
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Sociální práce a paradigmata sociální pedagogiky

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 14:30 Jednání v plénu – 2. část
prof. Milan Schavel, Ph.D.
doc. PhDr. Milan Tomka, Ph.D. (13:30 – 13:45)
Vysoká škola Sv. Alžbety, Bratislava
Vybrané aspekty v edukácii sociálnych pracovníkov na Slovensku

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. (13:45 – 14:00)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Hodnocení psychosociálních intervencí

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. (14:00 – 14:15)
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Návaznost zdravotní a sociální péče v teorii a praxi

doc. Jaroslav Balvín, CSc.
Lucie Schwarczová (14:15 – 14:30)
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofie, etika a sociální práce

14:30 – 15:00 Panelová diskuse
15:00 – 15:15 Hudební vystoupení osob se zdravotním postižením DZP Velehrad - Vincentinum
15.15 – 15.30 Ukončení 1. dne konference

Od 12:00 – 13:30 hod. bude ve foyer probíhat prodej zboží vyrobeného osobami se zdravotním postižením


Program 2. dne konference:

10:00 – 11:15 jednání v sekcích 1. část
11:15 – 11:45 přestávka
11:45 – 13:00 jednání v sekcích 2. část

Tematické okruhy jednání v sekcích:
(přihlášení k aktivní účasti probíhá prostřednictvím webových stránek)

1. sekce pod vedením FF UK v Praze -> program zde
Reformní paradigma v sociální práci
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

2. sekce pod vedením FSVaZ UKF v Nitre a FHS UTB ve Zlíně -> program zde
Mezinárodní trendy a tendence sociální práce a sociálních služeb v návaznosti na chápání lidské důstojnosti
doc. PhDr. Lenka Haburajová-Ilavská, Ph.D., Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

3. sekce pod vedením VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave -> program zde
Klinická sociální práce s oběťmi domácího násilí – zkušenosti z praxe a nové výzvy
PhDr. ThDr. Andrej Mátel, Ph.D., doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Místo konání konference:
24. 11. 2010
aula Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, budova U2, Mostní 5139

25. 11. 2010 jednání v sekcích
1. sekce – budova U12 UTB, učebna 107
2. sekce – budova U12 UTB, Společenský sál
3. sekce – budova U10 UTB, učebna 403


Termín pro podání přihlášek:
do 31. 10. 2010 na webových stránkách konference http://www.sockonference.fhs.utb.cz/

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií