RegistraceZúčastním se

Sekce 1 - Reformní paradigma v sociální práci
Sekce 2 - Mezinárodní trendy a tendence sociální práce a sociálních služeb v návaznosti na chápání lidské důstojnosti
Sekce 3 - Klinická sociální práce s oběťmi domácího násilí – zkušenosti z praxe a nové výzvy
Sekce 2 je již zaplněna.


Přihlaste se
Jméno a příjmení
Titul
Rodné číslo
Pracoviště:
Pracovní zařazení:
Kontaktní adresa
Ulice
Město
PSČ
E-mail:
Telefon:
Platba

Na základě tohoto přihlášení, Vám bude zaslána faktura. Fakturu je nutné uhradit do 31. 10. 2010. Kopii o zaplacení předložíte u prezence. Konferenční poplatek není možné hradit v hotovosti.

Konferenční poplatek hradím sám, fakturační adresa se shoduje s adresou kontaktní.
Konferenční poplatek hradí organizace.

Název organizace
Vyřizuje
Adresa organizace
PSČ
IČO
DIČ

Uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, které budou využity v rámci organizace konference Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně, event. pro související marketingové účely (mezi které patří zasílání informací prostřednictvím elektronické pošty). Ústav pedagogických věd FHS UTB ve Zlíně zpracovává poskytnutá osobní data v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytnuta třetímu subjektu a Ústav pedagogických věd FHS UTB ve Zlíně zaručuje jejich bezpečnost.

Název příspěvku v CZ
Název příspěvku v ENG
Anotace v CZ (max. 500 znaků)
Anotace v ENG (max. 500 znaků)
Klíčová slova v CZ (max. 200 znaků)
Klíčová slova v ENG (max. 200 znaků)
Poznámky:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií