Zaměření konference - Anotace jednotlivých příspěvků

1. sekce pod vedením FF UK v Praze

Reformní paradigma v sociální práci
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

Sekce je otevřena příspěvkům, které popisují a reflektují změny na různých úrovních (reforma péče, zkušenosti s novými typy péče) a z různých pohledů; a to teoretického (jedno nebo více paradigmat, hodnotové základy sociální práce), výzkumného (kvantitativní nebo kvalitativní paradigma, nové způsoby hodnocení), vzdělávacího (nová témata v sociální práci) a praktického (proměna role a odpovědnosti sociálního pracovníka, nové sociální problémy, nové metody práce).


2. sekce pod vedením FSVaZ UKF v Nitre a FHS UTB ve Zlíně

Mezinárodní trendy a tendence sociální práce a sociálních služeb v návaznosti na chápání lidské důstojnosti
doc. PhDr. Lenka Haburajová-Ilavská, Ph.D., Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Tematické okruhy sekce:
- Lidská důstojnost v pomáhajících profesích.
- Základní lidská práva a svobody.
- Variabilita sociálních služeb podporujících sociální inkluzi osob v nepříznivé sociální situaci.
- Otázky komplexního posuzování životních situací skupin ohrožených sociální exkluzí.


3. sekce pod vedením VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě

Klinická sociální práce s oběťmi domácího násilí – zkušenosti z praxe a nové výzvy
PhDr. ThDr. Andrej Mátel, Ph.D., doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Domácí násilí je osobitým sociálně-patologickým jevem rodiny. Současná společnost jej rozpoznává jako nekonformní chování s negativními důsledky pro jednotlivce, rodiny i celou společnost. Součástí „politiky nulové tolerance“ jsou i preventivní opatření a účinná interdisciplinární opatření zaměřená na komplexní pomoc obětem domácího násilí. Sekce věnovaná domácímu násilí bude zaměřená na prezentaci zkušeností z dobré praxe, ale i nové výzvy, které klinická sociální práce v této oblasti přináší.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií